عید بعثت و نبوت کی آمد، عالم اسلام جشن و سرور میں غرق